اطلاعیه 11 -آماده سازی فرمت ارائه شفاهی و پوستر
1399/04/22

پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت سخنرانی پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه آماده کنند و به ایمیل oral.cnf@gmail.com ارسال نمایند.

(توجه نام فایل:icm کد مقاله  باشد)

فرمت ارائه سخنرانی

 
 
پژوهشگرانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است می توانند از طریق فرمت زیر مقاله خود را جهت ارائه آماده کنند و به ایمیل poster.cnf@gmail.com ارسال نمایند.
 (توجه نام فایل:icm کد مقاله  باشد) ارسال نمایند.