تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 18 تیر ماه 1399

ثبت نام کامل :19 تیر ماه 1399

آخرین مهلت ثبت نام جهت حضور14 تیر ماه 1399

برگزاری کنفرانس : 27 تیر ماه 1399